Nitrogensensor

Nitrogensensor

Sammen med AgriCircle, Københavns Universitet og FIC arbejder DTU Engineering Technology på en løsning, der kan reducere udledningen af kvælstof (nitrogen) fra jordbruget. Projektet er et Klimate-KIC, som er finansieret af EIT under EU.

Kvælstof er et essentielt næringsstof, der kræves for en vellykket plantevækst. Organisk og uorganisk gødning tilføres derfor afgrøderne for at fremme et højt høstudbytte. Når organisk gødning tilføres jorden opløses der mineraler, og uorganisk kvælstof frigives og absorberes af jorden. Det tilførte kvælstof og det kvælstof, der frigives fra afgrøderester og mineralisering af organisk stof i jorden, optages af planterne i vækstsæsonen, men kan derudover gå tabt ved udvaskning (primært i NO3-form), fordampning eller denitrifikation.

Hvis nitrat ikke absorberes af planterødderne, transporteres det af afstrømning eller udvaskning i jorden sammen med vand og når til sidst grundvandet. Brug af dette grundvand eller af afgrøder med høje nitratkoncentrationer har negative virkninger på menneskers sundhed. Vi ved, at den marginale optagelse af nitrat falder, når det optimale kvælstofniveau overskrides. Beregning af det optimale niveau for kvælstoftilsætning til en mark eller dele af en mark er derfor et nøglespørgsmål i forhold til reduktion af udvaskning og et af målene i moderne præcisionslandbrug. Der er en tæt sammenhæng mellem mængden, typen og tidspunktet for N-påføring og graden af N-udvaskning.

Formålet med projektet

Vi vil demonstrere og implementere en service til estimering og forudsigelse af kvælstofindhold, så timing og gødningsmængder optimeres til afgrøderne - hovedsageligt med fokus på korn. Tre afgrødearter vil blive vurderet på forskellige geografiske placeringer ved hjælp af afgrødemodeller, jordmodeller, lokale vejrforhold og ugentlig eller månedlig kontrol af kvælstofstatus ved hjælp af satellitbilledder.

  • Reducerer gødningsforbruget med 20-25%, hvilket vil øge landmændenes økonomiske gevinst
  • Reducerer nitrogenoxidemissioner og udvaskning af N og reducerer dermed de globale drivhusgasemissioner og lokal vandforurening. Når der er nøjagtige oplysninger om jordens aktuelle nitrogenstatus, er det muligt at have den rigtige mængde nitrogen til rådighed til enhver tid. Intet behov for usikkerhedsbuffer for at undgå mangel. Dette vil føre til lavere udvaskning. Det kan betyde en reduktion på mindst 10-15% forurening
  • Aktiverer automatisk forudsigelse af efterindhøstning af N-indhold i jord
  • Reducerer behovet for jordprøvning
  • Forbedrer planlægning af feltdrift ved bedre lokale vejrudsigter
  • Er i tråd med præcisionslandbrugskoncept med generering af gødningsplan

Læs mere om projektet på nitrogensensor.eu

Kontakt

Birger Andersen
Ingeniørdocent
DTU Engineering Technology
93 51 02 16