Ingeniørdidaktik og -pædagogik

Faggruppens forskningsfelt har fokus på at forbedre kvaliteten af undervisning, læring og evaluering.

Faggruppeleder: Hanne Løje.

Forskningsområde

Faggruppens forskningsfelt har fokus på at forbedre kvaliteten af undervisning, læring og evaluering. Dette gøres ved at forske i, eksperimentere med, teste og udvikle nye, bedre og fremtidsorienterede undervisnings- og læringsmetoder - med afsæt i undervisningsportefølje på instituttet og undervisning hos samarbejdspartnere som eksempelvis andre danske professionsbacheloruddannelsessteder, universiteter og særligt N5T og EuroTech-partnere.  

I forskningsarbejdet indgår evaluering af uddannelsesforløb, undervisningsforløb og effekten af pædagogiske udviklings- og forskningsprojekter samt anvendelse af digitale værktøjer i undervisningen. Det kan f.eks. være evaluering af studerendes læringsmæssige udbytte af undervisning, kurser og andre uddannelsesaktiviteter.  

Faggruppen for Ingeniørdidaktik og – pædagogik på DTU Engineering Technology står for: 

  • At lede og deltage i nationale og internationale forskningsprojekter inden for ingeniørdidaktik og –pædagogik med fokus på udvikling af nye og bedre undervisnings- og læringsmetoder til understøttelse af de studerendes læring samt styrkelse af de studerendes motivation, engagement og fastholdelse på uddannelserne.  
  • At udføre forskning og følgeforskning i udviklings – og forskningsprojekter inden for ingeniørdidaktik og -pædagogik særligt i relation til STEM undervisning. Samt at sparre med kollegaer omkring projektideer og udarbejdelse af ansøgninger til fondsmidler. 
  • At støtte undervisere på DTU Engineering Technology i deres udvikling, fornyelse og udforskning af undervisning med fokus på studerendes læring samt i anvendelse af digitale værktøjer til at understøtte undervisningen. 

Faggruppen arbejder på tværs af instituttet omkring didaktiske problemstillinger i interne og eksterne projekter, og deltager i flere projekter, hvor gruppen står for at evaluere den didaktiske effekt ved udvikling, kompetenceopbyggende projekter m.v. i form af følgeforskning. Følgeforskningen foregår også med andre nationale og internationale uddannelsesinstitutioner.  

Faggruppen understøtter desuden instituttets undervisere i deres udvikling af deres undervisning m.v. ved løbende at arrangere interne seminarer og workshop for undervisere, der ønsker inspiration til udvikling af egen undervisning eller egne kurser med fokus på at sætte de studerendes læring i centrum. 

En af faggruppens aktiviteter er programmet ”Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)”, der afholdes hvert år for en gruppe undervisere. Projektet består af diverse oplæg og workshops, der skal inspirere og understøtte DTU Engineering Technologys undervisere til at arbejde med deres egen undervisning som forskningsobjekt og publicere de opnåede resultater ved relevante undervisningskonferencer og møder samt i relevante journals. 

Hvorfor forskning i ingeniørdidaktik og -pædagogik 

Et direkte formål med forskning i ingeniørdidaktik og -pædagogik er at styrke motivation, aktivering og engagement hos de studerende, særligt med afsæt i challenge-based learning, brugen af digitalisering i den praksisnære akademiske ingeniøruddannelse og virksomhedssamarbejder. Forskningen skal således både bidrage til udvikling af egen undervisningspraksis og også bringe ny viden om værdiskabelse og læringsdynamikker internt blandt studerende og eksternt blandt virksomheder.  

Et særligt fokus for faggruppens forskning er fastholdelse af de studerende på diplomingeniøruddannelser og herunder hvordan varierende undervisnings- og læringsmetoder kan medvirke til at motivere studerende til større engagement i undervisning og fastholdelse på uddannelserne, hvilket et igangværende ph.d.-projekt undersøger.  

Undervisningen på de videregående uddannelser har i de seneste år været genstand for øget bevågenhed, både internt på universiteterne og politisk. Vi taler i stigende grad ikke blot om, hvad de studerende skal lære, men også om hvordan de bedst lærer det. DTU har således som et centralt strategisk pejlemærke at levere ”Europas bedste ingeniøruddannelser” i 2025.

Vores samarbejdspartnere 

Faggruppen har i dag samarbejde med følgende andre uddannelsesinstitutioner: Københavns Universitet, VIA Horsens/Århus, SDU, Århus Erhvervsakademi, NTNU, Bergen Universitet og Uppsala Universitet.  

I øjeblikket indgår faggruppen enten som projektleder eller som projektdeltagere i følgende projekter: 

  • Tværfaglige samarbejdskompetencer til værdiskabelse og bæredygtighed (sponsor: Nordplus) 
  • Udvikling af koncept for virksomhedssamarbejde (sponsor: Fonden for Entreprenørskab) 
  • Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser (sponsor: Novo Nordisk) 
  • Factors That Influence the Persistence of Engineering Students (ph.d.-projekt) (sponsor: DTU)
     

Medarbejdere

Find kontaktinformation på medarbejdere tilknyttet faggruppen.